Mô hình hoá hệ truyền động và động lực học ô tô điện

Các tác giả

  • Ngô Đắc Việt

Từ khóa:

bộ điều khiển điện tử, mô hình hóa, ô tô điện, ô tô thông minh

Tóm tắt

Ô tô điện và ô tô thông minh đang là các xu hướng chính của phương tiện giao thông tương lai, do đó quyết định hướng đi của ngành công nghiệp ô tô. Các bài toán điều khiển cho các thế hệ ô tô này càng đa dạng và phức tạp, dẫn đến các yêu cầu thử nghiệm các bộ điều khiển điện tử (ECU) ngày càng phải được thực hiện nhanh và toàn diện. Bài viết này thảo luận các yêu cầu cần có của việc mô hình hóa, và tóm lược trình bày một số mô hình hóa của hệ truyền động, và động lực học thân xe ô tô điện, phù hợp với việc phát triển thử nghiệm các bộ điều khiển điện tử của ô tô.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-02-2024

Cách trích dẫn

Việt, N. Đắc. (2024). Mô hình hoá hệ truyền động và động lực học ô tô điện. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (28), 3–14. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/375