Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng

Các tác giả

  • Phạm Thị Thúy Liễu

Từ khóa:

bảo vệ môi trường, du lịch cộng đồng, quản lý nhà nước

Tóm tắt

Du lịch Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, đã thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, nhiều loại hình dịch vụ du lịch mới ra đời. Trong đó, du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, mà còn bảo tồn và phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sự cạnh tranh trong nước và khu vực ngày càng trở nên gay gắt, yêu cầu về phát triển bền vững, vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách. Do vậy, trong bài viết này tác giả đã tập trung vào các nội dung liên quan như quản lý nhà nước, phát triển du lịch cộng đồng và bảo vệ môi trường

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Liễu, P. T. T. (2024). Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 45–51. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/392