Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học trong cây Sài đất (Sphagneticola calendulacea) và ứng dụng phần mềm tin học trong bào chế xà phòng chứa chiết xuất từ Sài đất

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Lệ Huyền
  • Phạm Văn Vĩ
  • Hầu Vĩnh Khoa
  • Thái Thị Cẩm

Từ khóa:

bào chế xà phòng,, chiết xuất, Sai dat, thành phần hóa học

Tóm tắt

Nghiên cứu này đã sử dụng phép thử định tính và định lượng nhằm nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học có trong cây dược liệu Sài đất (Sphagneticola calendulacea) bằng phương pháp chiết phân đoạn. Từ đó tìm ra quy trình chiết phù hợp và ứng dụng dịch chiết vào bào chế xà phòng. Trong quá trình xà phòng hóa sử dụng phần mềm để tối ưu hóa chất lượng sản phẩm.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2024

Cách trích dẫn

Huyền, N. T. L., Vĩ, P. V., Khoa, H. V., & Cẩm, T. T. (2024). Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học trong cây Sài đất (Sphagneticola calendulacea) và ứng dụng phần mềm tin học trong bào chế xà phòng chứa chiết xuất từ Sài đất. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (27), 82–91. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/368

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả