Trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Các tác giả

  • Hồ Thị Duyên

Từ khóa:

biến đổi khí hậu, doanh nghiệp, môi trường, trách nhiệm môi trường

Tóm tắt

Trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp là nội dung quan trọng của trách nhiệm xã hội, là vấn đề được quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày nay. Cũng như trách nhiệm xã hội, trách nhiệm môi trường không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo đức trong kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc nghiên cứu các quy định của pháp luật, các công trình nghiên cứu và thực tiễn, nghiên cứu tập trung làm rõ khái niệm và nội dung trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Duyên, H. T. (2024). Trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 52–63. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/393

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.