Bảo đảm pháp lý thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện tay

Các tác giả

  • Lê Vương Long
  • Nguyễn Tiến Dũng

Từ khóa:

Thúc đẩy kinh tế, kinh tế tư nhân, bảo đảm pháp lý

Tóm tắt

Kinh tế tư nhân là một bộ phận không thể thiếu được và tách rời đời sống nền kinh tế quốc gia qua mọi giai đoạn phát triển. Ở nước ta, theo qui định tại Điều 51 Hiến pháp năm 2013 “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật”. Trong những năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã từng bước khởi sắc với diện mạo, bước đi đúng đắn trong quá trình hội nhập sâu rộng và sự ổn định về tăng trưởng. Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế từ tư duy lý luận, đặc biệt sự bất cập của cơ chế pháp lý điều chỉnh và tổ chức thực thi pháp luật đã làm cản trở sự kỳ vọng lớn hơn đối với sự đóng góp phát triển của các thành phần kinh tế. Bài viết góp phần kiến giải một số khía cạnh về bảo đảm pháp lý thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay.

Thông tin tác giả

Lê Vương Long

Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp - Khoa Luật, Trường Đại học Nam Cần Thơ

Nguyễn Tiến Dũng

Tiến sĩ - Luật sư - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nam Cần Thơ

Tải xuống

Đã Xuất bản

01-02-2021

Cách trích dẫn

Lê, V. L., & Nguyễn, T. D. (2021). Bảo đảm pháp lý thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện tay. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (10), 3–16. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/79