S. 12 (2021): Tạp chí khoa học & Kinh tế phát triển - Số 12