Tư duy pháp lý về thể chế kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

Các tác giả

  • Lê Vương Long

Từ khóa:

Tư duy pháp lý, thể chế, kinh tế tư nhân

Tóm tắt

Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triên bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vưcrnỊr măc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước... Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước Bài viết chủ yếu đi sâu nghiên cứu khía cạnh tư duy pháp lý về xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tể tư nhân ở Việt nam hiện nay

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-06-2022

Cách trích dẫn

Long, L. V. (2022). Tư duy pháp lý về thể chế kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 3–16. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/180