Vấn đề môi trường theo các hiệp định đa biên và thực tiễn ở Việt Nam

Các tác giả

  • Lê Vương Long

Từ khóa:

hiệp định đa biên, môi trường, thương mại

Tóm tắt

Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã ghi nhận khía cạnh điều chỉnh chính sách môi trường liên quan đến thương mại tại lời mở đầu của Hiệp định này “Tăng mức sống và đảm bảo việc làm đầy đủ bằng cách mở rộng sản xuất và thương mại hàng hóa và dịch vụ đạt được bằng cách sử dụng tối ưu các nguồn lực của thế giới vào mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ và bảo tồn môi trường... bằng cách tuân thủ các nhu cầu và mối quan tâm ở các mức độ khác nhau về phát triển kinh tế". Việt Nam với tư cách là thành viên chính thức của WTO và đã tham gia các hiệp định đa biên khác cần tôn trọng thực thi phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước trên thực tế

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Long, L. V. (2024). Vấn đề môi trường theo các hiệp định đa biên và thực tiễn ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 13–20. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/389