Hoàn thiện pháp luật về ký quỹ đối với dự án đầu tư kinh doanh bất động sản nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay

Các tác giả

  • Nguyễn Thành Phương

Từ khóa:

Ký quỹ, dự án đầu tư, phát triển kinh tế

Tóm tắt

Ký quỹ là một biện pháp bảo đảm nhằm thúc đẩy nhà đầu tư thực hiện dự án nhanh chóng và hiệu quả, tránh tình trạng dự án “bỏ ngỏ” gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước. Quy định này tuy có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập liên quan. Bài viết tựu trung phân tích pháp luật hiện hành có liên quan đến nghĩa vụ ký quỹ của chủ đầu tư đối với dự án kinh doanh bất động sản; chỉ ra những khó khăn, bất cập của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp về vấn đề ký quỹ khi áp dụng pháp luật trên thực tế. Đồng thời, đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-06-2022

Cách trích dẫn

Phương, N. T. (2022). Hoàn thiện pháp luật về ký quỹ đối với dự án đầu tư kinh doanh bất động sản nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 51–60. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/186