Kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trong bối cảnh cách mạng 4.0 thích ứng biến đổi khí hậu và bài học kinh nghiệm với Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thành Phương
  • Nguyễn Mộng Cầm
  • Đinh Trần Ngọc Huyền

Từ khóa:

biến đổi khí hậu, chính sách nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, kinh nghiệm quốc tế

Tóm tắt

Sau gần 15 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, lĩnh vực nông nghiệp, nhận thấy nền kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Dẫu vậy, vẫn tồn tại những hạn chế nhất định như chưa khai thác triệt để công nghệ ứng dụng trong phát triển nền kinh tế nông nghiệp, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, người nông dân vẫn khó tiếp cận với nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Tỷ lệ đói nghèo được thống kê chính yếu thuộc cư dân nông thôn, với trên 90% hộ nghèo trên toàn quốc thuộc khu vực nông thôn, nhiều nhất thuộc về vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Lương Quốc Toàn, 2021). Bài viết tập trung làm rõ một số kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu tại một số quốc gia như: Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Israel. Đồng thời đúc kết những bài học kinh nghiệm có thể triển khai xây dựng tại Việt Nam, hướng đến phát triển nền kinh tế nông nghiệp bền vững trước bối cảnh biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

08-03-2024

Cách trích dẫn

Phương, N. T., Cầm, N. M., & Huyền, Đinh T. N. (2024). Kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trong bối cảnh cách mạng 4.0 thích ứng biến đổi khí hậu và bài học kinh nghiệm với Việt Nam . Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (26), 98–108. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/353

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả