Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu

Các tác giả

  • Trần Thị Thu Vân
  • Nguyễn Thành Phương

Từ khóa:

môi trường nước, khu công nghiệp, ô nhiễm môi trường

Tóm tắt

Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp là một trong những hoạt động quan trọng trong vấn đề bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện hoạt động này vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất định, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống con người. Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra những điểm hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật môi trường về vấn đề kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp, cũng như chỉ ra những điểm hạn chế trong việc áp dụng các quy định này trên thực tế, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Vân, T. T. T., & Phương, N. T. (2024). Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 120–127. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/400

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.