Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Từ khóa:

Vị trí, vai trò, kinh tế, kinh tế tư nhân, Nhà nước, quản lý nhà nước, động lực, nguồn lực, xã hội, hội nhập, khởi nghiệp, phát triển

Tóm tắt

Hơn 35 năm đổi mới, nhiều quyết sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành và triển khai thực hiện. Vai trò và vị thế của kinh tế tư nhân đã từng bước được Đảng ta thừa nhận và khẳng định, từ Đại hội Đảng lần thứ IX xác định vị thế kinh tế tư nhân có “vị trí quan trọng lâu dài" đến Đại hội lần thứ X và XI “có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế” và trong Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân “là một động lực quan trọng của nền kinh tế”, qua đó cho thấy kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã ngày càng được coi trọng và khuyến khích phát triển. Nhằm tạo ra những đột phá mới thuận lợi cho phát triển của kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam, một trong những quyết sách cần đặc biệt quan tâm đó là cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-06-2022

Cách trích dẫn

Hồng, N. T. C. (2022). Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 75–80. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/189