Hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra về bảo vệ môi trường

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Trần Hoàng Tuấn Đạt

Từ khóa:

bảo vệ môi trường, công tác thanh tra, chất lượng, hiệu quả, nâng cao

Tóm tắt

Trên cơ sở phân tích các quy định pháp luật về vấn đề thanh tra trong Luật bảo vệ môi trường 2020, cũng như các quy định có liên trong Luật thanh tra 2022, nghiên cứu chỉ ra những điểm hạn chế và chưa đồng nhất về các quy định trong công tác thanh tra môi trường về việc tổ chức, hoạt động thanh tra, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra trong việc chấp hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra thực hiện nghiệm vụ. Nghiên cứu đã đề xuất đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu của thanh tra nhà nước về bảo vệ môi trường.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Hồng, N. T. C., & Đạt, T. H. T. (2024). Hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra về bảo vệ môi trường. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 128–133. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/401