Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi thuế hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Anh Đào

Từ khóa:

doanh nghiệp khởi nghiệp, rủi ro tiềm ẩn, ưu đãi thuế

Tóm tắt

Trong bối cảnh xã hội loài người đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc thúc đẩy phát triển những DN gắn với công nghệ là một đòi hỏi tất yếu. Mặc dù có tiềm năng đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế, song lại có những trở ngại lớn cho sự phát triển cảu các DN khỏi nghiệp. Bài viết tập trung phân tích các trở ngại khi doanh nghiệp khởi nghiệp, những rủi ro tiềm ẩn, những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có chính sách ưu đãi thuế.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-06-2022

Cách trích dẫn

Đào, N. N. A. (2022). Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi thuế hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 101–111. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/192