Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu xanh

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Anh Đào

Từ khóa:

bảo vệ môi trường, trái phiếu xanh, tín dụng xanh

Tóm tắt

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại ngày nay, bảo vệ môi trường đang là vấn đề được đặt lên hàng đầu để đảm bảo sự phát triển bền vững, nuôi dưỡng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau của chúng ta. Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của con người khi tác động vào thiên nhiên, ảnh hưởng đến môi trường sống và gây nguy hại đến môi trường. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển, các dự án xanh, trái phiếu xanh đã mở ra kênh huy động vốn mới cho các dự án đầu tư dài hạn trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng tái tạo ở nước ta. Nghiên cứu tập trung phân tích (i) Kinh nghiệm áp dụng pháp luật về trái phiếu xanh (TPX) của một số quốc gia; (ii) Thực trạng pháp luật trải phiếu xanh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và văn bản có liên quan; (iii) Giải pháp áp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về trái phiếu xanh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Đào, N. N. A. (2024). Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu xanh. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 64–73. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/394