Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững

Các tác giả

  • Nguyễn Hồng Gấm

Từ khóa:

cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, kinh tế số, sản xuất nông nghiệp

Tóm tắt

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội cho tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Sản xuất nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng đang hòa nhịp trong xu thế phát triển mới trên cơ sở từng bước chuyển đổi sổ (CĐS) và bước đầu đã gặt hái được một sổ thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, nhiều vẩn đề vướng mắc chưa được tháo gỡ, định hướng CĐS chưa rõ ràng và thiếu trọng tâm; nguồn lực và hoạt động hỗ trợ chưa được cải thiện và phát huy đúng mức. Trên cơ sở tham khảo và hệ thống một số tài liệu quan trọng và khảo sát thực địa, bài viết đã tập trung làm rõ hơn những thành tựu và hạn chế tồn tại cũng như đề xuất hàm ý giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình CĐS trong sản xuất nông nghiệp ĐBSCL theo hướng bền vững.

Tải xuống

Đã Xuất bản

14-06-2023

Cách trích dẫn

Gấm, N. H. (2023). Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (18), 15–33. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/229