S. 17 (2022): Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - số 17