S. 18 (2022): Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - số 18