Xác định quan hệ hồi quy, hệ số qui đổi giữa độ dẫn điện và nồng độ muối trong dung dịch đất và nước mặt ở mô hình lúa-tôm sú

Các tác giả

  • Huỳnh Văn Quốc
  • Châu Minh Khôi
  • Lê Tấn Lợi
  • Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Hồng Minh Hoàng
  • Phạm Nhật Trường
  • Nguyễn Thiên Hoa

Từ khóa:

Dung dịch đất, Độ dẫn điện, Hệ số quy đổi, Hồi quy, Nồng độ muối, Tôm sú

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định mối quan hệ hồi quy, hệ số qui đổi giữa độ dẫn điện và nồng độ muối trong dung dịch đất và trong nước mặt ở mô hình lúa-tôm sú tại xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách thu mẫu nước và mẫu đất mô hình lúa-tôm sú của 12 hộ nông dân trong thời gian 12 tuần rữa mặn (từ 10/7/2020 đến 25/9/2020), mẫu nước được đo độ dẫn diện và nồng độ muối trực tiếp, mẫu đất được ép dung dịch từ đó đo độ dẫn điện và nồng độ muối. Mối quan hệ hồi quy và hệ số qui đổi được xây dựng trên cơ sở số liệu về độ dẫn diện và nồng độ muối ghi nhận được từ dung dịch đất và nước mặt trong mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối quan hệ hồi quy giữa độ dẫn điện và nồng độ muối trong dung dịch đất và nước mặt với hệ số xác định lần lượt là 0,768 và 0,709. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy nếu độ dẫn điện trong dung dịch đất có giá trị là 1 đơn vị (mS/cm) thì nồng độ muối trong dung dịch đất được qui đổi tương ứng là 0,72 đơn vị (‰). Nếu độ dẫn điện trong nước mặt là 1 đơn vị (mS/cm) thì nồng độ muối trong nước mặt được qui đổi tương ứng là 0,53 đơn vị (‰).

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-10-2023

Cách trích dẫn

Quốc, H. V. ., Khôi, C. M., Lợi, L. T., Linh, N. T. M., Hoàng, H. M., Trường, P. N., & Hoa, N. T. (2023). Xác định quan hệ hồi quy, hệ số qui đổi giữa độ dẫn điện và nồng độ muối trong dung dịch đất và nước mặt ở mô hình lúa-tôm sú. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (20), 101–107. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/286