Phân tích, đánh giá, tổng hợp các nghiên cứu về tích lũy carbon của rừng ngập mặn trong nước và trên thế giới

Các tác giả

  • Nguyễn Thiên Hoa
  • Phạm Nhật Trường

Từ khóa:

Carbon, Rừng ngập mặn, Viễn thám

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, khả năng tích luỹ carbon của rừng ngập mặn được quan tâm. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu và áp dụng các phương pháp khác nhau để xác định và tính toán khả năng này. Nghiên cứu tập trung tổng hợp, phân tích các phương pháp từ nhiều tác giả, và xác định phương pháp khả thi và thích hợp cho việc đánh giá khả năng tích luỹ carbon của rừng ngập mặn. Kết quả

nghiên cứu đã tìm ra được các phương pháp xác định khả năng tích luỹ carbon của rừng ngập mặn như: phương pháp dựa trên mật độ sinh khối của rừng; phương pháp dựa trên điều tra rừng thông thường; phương pháp dựa trên các nhân tố lâm phần; phương pháp dựa trên số liệu cây cá lẻ; phương pháp dựa trên mô hình sinh trưởng; phương pháp dựa trên điều tra thể tích; phương pháp dựa trên công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. Phương pháp mô hình hoá biểu diễn mối quan hệ giữa sinh khối và carbon tích lũy với các nhân tố điều tra kết hợp ứng dụng viễn thám và GIS được xác định là phương pháp mang lại hiệu quả cao, mang lại nhiều ưu điểm trong việc ước đoán tích lũy carbon cho rừng ngập mặn.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-10-2023

Cách trích dẫn

Hoa, N. T., & Trường, P. N. (2023). Phân tích, đánh giá, tổng hợp các nghiên cứu về tích lũy carbon của rừng ngập mặn trong nước và trên thế giới . Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (20), 108–120. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/287

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả