Thách thức, cơ hội và xu hướng trong công nghiệp ô tô

Các tác giả

  • Phạm Xuân Mai
  • Nguyễn Văn Tổng Em

Từ khóa:

công nghiệp ô tô, chia sẻ xe, nhà máy thông minh, xe điện, xe tự lái

Tóm tắt

Bài báo trình bày tóm tắt về hiện trạng của ngành công nghiệp ô tô thế giới, những thách thức, cơ hội và xu hướng phát triển của công nghiệp thế giới trong tương lai, đồng thời điểm lại quá trình phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam, đưa ra những nhận định về thách thức, cơ hội và xu hướng phát triển của công nghiệp và công nghệ ô tô Việt Nam. Trên cơ sở này đưa ra những xu hướng phát triển công nghệ ô tô thế giới trong tương lai như công nghệ vật liệu mới trên ô tô, xe điện, xe tự lái, chia sẻ xe và nhà máy thông minh. Từ đó định hình hướng phát triển cho công nghiệp và công nghệ ô tô Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2024

Cách trích dẫn

Mai, P. X., & Em, N. V. T. (2024). Thách thức, cơ hội và xu hướng trong công nghiệp ô tô. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (24), 3–16. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/315

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả