Diagnosing the quality of wine using an adapting decision tree classifier for streaming data

Các tác giả

  • Vo Ngoc Truong Duy
  • Vo Van Phuc
  • Tran Duy Khang
  • Ngo Ho Anh Khoi

Từ khóa:

chuẩn đoán, chất lượng rượu vang, thuật toán cây quyết định, ứng dụng AI

Tóm tắt

Nghiên cứu tập trung vào việc khám phá các ứng dụng của thuật toán Trí tuệ nhân tạo trong việc xử lý dữ liệu chẩn đoán chất lượng rượu. Bài viết thảo luận về việc triển khai thành công thuật toán Cây quyết định cho mục đích này. Điều này thúc đẩy mục tiêu nghiên cứu chính xoay quanh việc tích hợp Cây quyết định với các kỹ thuật cửa sổ trượt linh hoạt có thể liên tục thích ứng và cập nhật theo thời gian. Mục tiêu chính của nghiên cứu là giải quyết vấn đề chẩn đoán chất lượng rượu vang. Bên cạnh mục tiêu này, còn có những mục tiêu nhỏ hơn cần đạt được. Bước đầu tiên bao gồm việc tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lý thuyết và phương pháp đo lường cũng như phân tích chất lượng rượu. Cuối cùng, mục tiêu triển khai ứng dụng thử nghiệm được đặt ra nhằm tạo Trang Chẩn đoán Chất lượng Rượu. Giao diện của trang được thiết kế thân thiện với người dùng, trực quan và cung cấp nhiều thông tin về chức năng cũng như nội dung của phương pháp chẩn đoán chất lượng rượu.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06-03-2024 — Cập nhật vào 08-03-2024

Cách trích dẫn

Duy, V. N. T., Phuc, V. V., Khang, T. D., & Khoi, N. H. A. . (2024). Diagnosing the quality of wine using an adapting decision tree classifier for streaming data. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (25), 40–51. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/331

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>