Phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh công nghiệp 4.0: Một nghiên cứu khám phá từ Việt Nam

Các tác giả

  • Lê Minh Nguyện
  • Trần Thanh Nam

Từ khóa:

cách mạng, công nghiệp 4.0, du lịch bền vững, môi trường

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (The Industrial Revolution 4.0 or The Fourth Industrial Revolution 4IR) nổi lên làm thay đổi cấu trúc nền kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ chuyển đổi phương thức kinh doanh, từ mô hình truyền thống sang mô hình sản xuất thông minh, tự động và số hóa. Du lịch là một trong những lĩnh vực đầu tiên số hóa các quy trình kinh doanh trên quy mô toàn cầu, đưa việc đặt vé máy bay, đặt tour trực tuyến, đặt phòng khách sạn trực tuyến, thanh toán và làm thủ tục online đã và đang trở thành lĩnh vực tiên phong ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0mang lại. Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, việc tổng hợp, phân tích và đánh giá các quan điểm về công nghiệp 4.0 gắn với phát triển du lịch bền vững và bảo vệ môi trường, đánh giá thực trạng áp dụng tại Việt Nam từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07-03-2024 — Cập nhật vào 08-03-2024

Các phiên bản

Cách trích dẫn

Nguyện L. M., & Nam, T. T. (2024). Phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh công nghiệp 4.0: Một nghiên cứu khám phá từ Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (26), 80–88. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/351 (Original work published 7 Tháng Ba 2024)