Kiện tập thể trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài và một số gợi mở cho Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Chí Dũng

Từ khóa:

bồi thường thiệt hại, kiện tập thể, tranh chấp môi trường

Tóm tắt

Kiện tập thể là một hình thức tố tụng đặc biệt được áp dụng khá phổ biến trong các vụ kiện về môi trường hoặc các vụ kiện có liên quan đến vấn đề bảo vệ người tiêu dùng ở nhiều quốc gia. Nghiên cứu này khảo sát chế định kiện tập thể trong các vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường ở một số quốc gia và đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024 — Cập nhật vào 04-04-2024

Cách trích dẫn

Dũng, N. C. (2024). Kiện tập thể trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài và một số gợi mở cho Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 74–79. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/395