Pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 – bất cập và một số kiến nghị

Các tác giả

  • Nguyễn Chí Dũng

Từ khóa:

Công ty cổ phần, quản trị công ty

Tóm tắt

Quản trị doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là quản trị công ty cổ phần nói riêng có vai trò rất quan trong, góp phần đảm bảo cho doanh nghiệp vận hành nhịp nhàng, hiệu quả và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ ra những hạn chế, bất cập đồng thời đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam có liên quan đến vấn đề quản trị công ty cổ phần.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-06-2022

Cách trích dẫn

Dũng, N. C. (2022). Pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 – bất cập và một số kiến nghị. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 61–65. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/187