Thực tiễn thực hiện quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn theo pháp luật Việt Nam

Các tác giả

  • Đinh Trần Ngọc Huyền

Từ khóa:

biến đổi khí hậu, tầng ozone

Tóm tắt

Bảo vệ tầng Ozone (Ô-dôn) là một trong những mục tiêu toàn cầu được thực hiện bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã sớm tham gia Công ước Viên về bảo vệ tầng Ô-dôn và Nghị định thư Montreal vào năm 1994. Để thực hiện các cam kết này, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện khung pháp lý về môi trường, đặc biệt Luật bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2022) đã bổ sung các quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn tại Điều 92. Trong quá trình triển khai các quy định, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tuy nhiên thực tiễn vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Nghiên cứu này phân tích một số quy định pháp luật về bảo vệ tầng Ô-dôn và thực tiễn thực hiện các quy định này, qua đó đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật bảo vệ tầng Ô-dôn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Huyền, Đinh T. N. (2024). Thực tiễn thực hiện quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn theo pháp luật Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 89–98. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/397