Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện

Các tác giả

  • Nguyễn Mộng Cầm
  • Nguyễn Thành Phương

Từ khóa:

bảo vệ môi trường, làng nghề, tài nguyên đất, xử phạt hành chính

Tóm tắt

Sự phát triển của làng nghề đã và đang góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển cũng dần bộc lộ tồn tại, đặc biệt là hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nắm bắt vấn đề này, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách khác nhau hướng đến công tác bảo vệ môi trường làng nghề theo hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi và áp dụng pháp luật, vẫn tồn tại những bất cập cần được tháo gỡ. Từ đó, Nghiên cứu này tập trung làm rõ những bất cập trong quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề và đề xuất một số giải pháp hướng đến hoàn thiện cơ chế pháp luật trong tương lai.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Cầm, N. M., & Phương, N. T. (2024). Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 99–108. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/398