Giải pháp đưa giá trị văn hóa tâm linh vào hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Định
  • Lê Thị Mai Hương
  • Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc
  • Cao Thị Sen

Từ khóa:

Cần Thơ, hoạt động văn hóa, phát triển, tâm linh

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là phát triển giá trị văn hóa tâm linh trong hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ. Qua phân tích thực trạng về thuận lợi và hạn chế với việc khai thác các giá trị văn hóa tâm linh trong hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ; cùng với kết quả phân tích dữ liệu khảo sát 200 khách du lịch. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp về: hiệu quả quản lý Nhà nước; đầu tư, hợp tác, liên kết phát triển; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm; bảo tồn di sản văn hóa; nâng cao trách nhiệm của cộng động, các tổ chức kinh doanh lữ hành; xúc tiến, quảng bá. Đồng thời, đưa ra một số khuyến nghị để bảo tồn và phát triển giá trị văn hoá tâm linh trong hoạt động du lịch tại thành phố Cần Thơ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

23-06-2023

Cách trích dẫn

Định, N. V., Hương, L. T. M., Ngọc, H. N. B., & Sen, C. T. (2023). Giải pháp đưa giá trị văn hóa tâm linh vào hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (19), 28–41. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/238

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả