Phát triển du lịch thông minh thành phố Cần Thơ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Các tác giả

  • Cao Thị Sen
  • Huỳnh Thị Cẩm Thơ
  • Nguyễn Văn Định

Từ khóa:

Cần Thơ, công nghiệp 4.0, du lịch thông minh

Tóm tắt

Mục tiêu của bài nghiên cứu phân tích tiềm năng, thách thức và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thông minh ở thành phố Cần Thơ. Mô hình Du lịch thông minh có vai trò quan trọng, đóng góp phần quan trọng cho doanh thu từ hoạt động du lịch của thành phố. Để đạt được mục tiêu phát triển du lịch thông minh, đòi hỏi toàn bộ hệ thống ngành Du lịch của thành phố Cần Thơ, các ngành liên quan, chú trọng thực hiện công cuộc chuyển đổi số toàn diện, xây dựng cơ sở hạ tầng số vững chắc, có nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả cho quá trình phát triển du lịch thông minh như: Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, Doanh nghiệp, Du khách; Đầu tư phát triển hạ tầng, công nghệ phục vụ du lịch; Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch; Tăng cường marketing điểm đến với các chiến lược số; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07-03-2024 — Cập nhật vào 08-03-2024

Các phiên bản

Cách trích dẫn

Sen, C. T., Thơ, H. T. C., & Định, N. V. (2024). Phát triển du lịch thông minh thành phố Cần Thơ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (26), 70–79. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/350 (Original work published 7 Tháng Ba 2024)

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả