Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh đường tiêm tại Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

Các tác giả

  • Đỗ Văn Mãi
  • Lê Thị Tố Quyên
  • Thiều Văn Đường
  • Trần Đỗ Hùng

Từ khóa:

Đánh giá, Hợp lý, Kháng sinh, Sau can thiệp, Trước can thiệp

Tóm tắt

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh đường tiêm tại Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang có phân tích và can thiệp. Mục tiêu nghiên cứu, đánh giá sử dụng kháng sinh dựa trên chỉ số kê đơn, chi phí sử dụng thuốc, đánh giá tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh đường tiêm trước và sau khi  có can thiệp về dược lâm sàng năm 2021. Cỡ mẫu nghiên cứu là 400 hồ sơ bệnh án có sử dụng kháng sinh đường tiêm năm 2021. Kết quả trước can thiệp, trong đó các khoa khối Nội chiếm tỉ lệ cao nhất (0,75%), tiếp theo khối Ngoại, khối nhiễm là 0,5%, khoa hồi sức tích cực là 0,25%. Trước can thiệp tỉ lệ sử dụng kháng sinh đường tiêm đúng khoảng cách liều theo khuyến cáo với tỉ lệ là 95,75% và tỉ lệ hồ sơ bệnh án không hợp lý là 4,25%. Sau can    thiệp, các tỉ lệ kháng sinh đường tiêm không đúng liều khuyến cáo ở tất cả các khoa đã giảm so với trước can thiệp, tỉ   lệ sử dụng kháng sinh đường tiêm đúng khoảng cách liều theo khuyến cáo là 99,25%. Các tỉ lệ kháng sinh đường tiêm sử dụng với khoảng cách liềụ không hợp lý tại các khoa đã giảm (3,5%). Các khoa Nhiễm, khoa hồi sức tích cực và khối Ngoại có tỉ lệ 100% sử dụng kháng sinh đường tiêm đúng khoảng cách liều hợp lý sau can thiệp.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-10-2023

Cách trích dẫn

Mãi, Đỗ V. ., Quyên, L. T. T., Đường, T. V., & Hùng, T. Đỗ. (2023). Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh đường tiêm tại Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (20), 64–75. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/282