Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa hạt mít

Các tác giả

  • Trần Duy Khang
  • Nguyễn Minh Chánh

Từ khóa:

hạt mít, quy trình, sản xuất, sữa hạt, yếu tố

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát các yếu tổ ảnh hưởng của quy trình sản xuất đến cảm quan sữa hạt mít (màu, mùi, vị, cấu trúc và mức độ ưa thích). Các yếu tố khảo sát bao gồm: (i) phương pháp xử lý hạt (không xử lỷ, ngâm hạt trong nước và rang hạt); (ii) tỷ lệ phối chế hạt: nước (1:6; 1:8 và 1:10) và hàm lượng đường (5%; 7,5% và 10%); (iii) thời gian giữ nhiệt (20; 30; 40; 50 và 60phút). Kết quả nghiên cứu cho thấy cảm quan của dịch sữa đạt tốt nhất khi xử lỷ hạt bằng phương pháp ngâm nước 24 giờ ở nhiệt độ phòng (20 - 25°C) với tỷ lệ phối chế nước/hạt là 8/1 và 5% đường, gia nhiệt dịch sữa ở nhiệt độ 100°C trong thời gian 40 phút.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Khang, T. D., & Chánh, N. M. (2023). Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa hạt mít. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (17), 73–80. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/227

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả