Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tao Enzyme Pectin Methylesterase từ nấm Aspergillus Niger

Các tác giả

  • Trần Duy Khang
  • Nguyễn Hoàng Sinh
  • Nguyễn Châu Hoàng Nam

Từ khóa:

Aspergillus, men PME, vỏ bưởi, vỏ đu đủ

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo pectin methylesterase (men PME) từ nấm Aspergillus niger. Các yểu to khảo sát bao gồm: (i) tỷ lệ phối trộn giữa cơ chất vỏ đu đủ và vỏ bưởi với nước; (ii) điều chỉnh pH trong môi trường nuôi cấy; (iii) nhiệt độ và thời gian ủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng tạo men pectin methylesterase hoạt tính cao tốt nhất ở tỷ lệ vỏ đu đủ và vỏ bưởi là (70/30) với tỷ lệ pha loãng là 1:1,5, pH 4.0 và ở nhiệt độ 32°C trong thời gian 96 giờ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

31-05-2023

Cách trích dẫn

Khang, T. D., Sinh, N. H., & Nam, N. C. H. (2023). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tao Enzyme Pectin Methylesterase từ nấm Aspergillus Niger. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (17), 41–49. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/224

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả