Đánh giá sơ lược về tiềm năng điều trị bệnh ung thư của các dẫn xuất Chalcone

Các tác giả

  • Nguyễn Cường Quốc
  • Nguyễn Duy Tuấn
  • Nguyễn Ngọc Lê
  • Trần Duy Khang
  • Nguyễn Minh Huệ
  • Trần Quang Đệ

Từ khóa:

chalcone, chống ung thư, dẫn xuất, hoạt động sinh học, tế bào

Tóm tắt

Các hợp chất chalcone và các dẫn xuất của chúng đang được quan tâm như các hợp chất dẫn đường mới mang hoạt tính chống ung thư mạnh mẽ trong các thử nghiệm tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng. Các hợp chất chalcone đã chứng minh hoạt động mạnh mẽ trong các mô hình in vitro và ỉn vivo chng lại bệnh ung thư thông qua nhiều cơ chế, bao gồm phá vỡ chu kỳ tế bào, điều hòa tự động, cảm ứng apoptosis, và các chất trung gian điều hòa miễn dịch và viêm. Các hợp chất chalcone thể hiện một chiến lược đầy hứa hẹn để phát triển chúng như một chất chng ung thư mới. Trong bài đánh giá này, chúng tôi xem xét các đặc tính, sinh tổng hợp và đa dạng cu trúc của các hợp chất chalcone và sau đó trình bày cách tổng hợp và các hoạt động sinh học của chúng

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-06-2023

Cách trích dẫn

Quốc, N. C., Tuấn, N. D., Lê, N. N., Khang, T. D., Huệ, N. M., & Đệ, T. Q. (2023). Đánh giá sơ lược về tiềm năng điều trị bệnh ung thư của các dẫn xuất Chalcone. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (19), 3–14. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/237

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả