Pháp luật về kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần

Các tác giả

  • Phan Phương Nam

Tóm tắt

Sự an toàn trong quá trình hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần là điều rất quan trọng cho nên kinh tế. Tuy nhiên, sự an toàn này có thể không đảm bảo khi có các giao dịch có khả năng tư lợi thực hiện. Vì vậy, bài viết này muốn đề cập đến các quy định của pháp luật về kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần để hướng tới sự an toàn đó. Qua đó, bài viết chỉ ra được những điểm bất cập, hạn chế đang tồn tại cũng như đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định này để góp phần đảm bảo sự an toàn cho hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng và sự an toàn của hệ thống ngân hàng nói chung.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-06-2022

Cách trích dẫn

Nam, P. P. (2022). Pháp luật về kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 81–92. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/190

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.